Uitreksel van de belangrijkste bepalingen:

De Algemene Handelsvoorwaarden (2005) voor de handel in kaas en de Geschillenregeling, tevens Arbitrageregelement (2005) van de vereniging “Nederlandse Zuivelbeurs” te ’s-Gravenhage zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leden, behoudens afwijkende, op schrift gestelde bedingen. De voornaamste bepalingen luiden als volgte;

Offertes zijn vrijblijvend.

​Levering: af-fabriek (“ex works”), tenzij anders overeengekomen. In geval van levering “franco” wordt geleverd CIP volgens de geldende INCO-terms. 

​​Prijs: per gewicht/kilogram netto af-pakhuis/magazijn verkoper in euro.

Eigendomsvoorbehoud: alle geleverde zaken blijven verkopers eigendom, totdat alle vorderingen op koper, betrekking hebbende op krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zijn voldaan.

Betaling: uiterlijk de 28ste dag na levering: bij niet-tijdige betaling is koper een rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd en dient koper alle kosten ter incasso van de vordering (waaronder begrepen 15 % van de hoofdsom wegens buitenrechtelijke kosten met een minimum van € 50,-), almede de kosten van rechtskundige of andersoortige bijstand te betalen.

Koper dient bij de opslag te voldoen aan de verplichtingen als omschreven in het Landbouw Kwaliteitsbesluit Zuivelproducten (7 juli 1988, Stb. 453) en aan eisen uit de praktijk:
  • ​Opslag dient te geschieden in een geconditioneerd pakhuis/magazijn.
  • Er dient een periodieke controle plaats te vinden, die wordt vastgelegd in een pakhuislogboek van de koper;
  • Bij hele natuurgerijpte kaas, niet verpakt, dient de conditionering te zijn: maximaal 16⁰ C; Rv 82/90;
  • Bij alle verpakte kaas inclusief foliekaas dient de conditionering te zijn: 2-8⁰ C, alsmede moet door de koper worden zorg gedragen dat de originele verpak king onbeschadigd blijft.
  • ​​Afwijkingen van het leveringsgewicht dienen door de koper uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering te worden gemeld bij de verkoper en schriftelijk worden bevestigd.
In geval van gewichtsafwijkingen bij natuurkaas op 15-daagse tot 18-daagse leeftijd geldt:
  • ​Bij gewichtsafwijkingen tot 0,2% wordt er niet verrekend;
  • Bij gewichtsafwijkingen van 0,2% of meer wordt teveel of te weinig geleverde vanaf 0,1% verrekend.
Overmacht, waaronder wordt verstaan alle omstandigheden buiten toedoen van een partij, waardoor deze niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, ontslaat deze van de verplichting tot levering c.q. afname, zonder dat hij verplicht is schade te vergoeden.

Geschillen kunnen worden onderworpen aan scheidslieden overeenkomstig de Geschillenregeling, tevens Arbitrageregelement (2005) van de Vereniging “Nederlandse Zuivelbeurs”, tenzij de verkoper het geschil voorlegt aan de sector Kanton van de Rechtbank, indien de waarde van het desbetreffende geschil dat toelaat.

Op overeenkomsten met derden (niet-leden van de Vereniging “Nederlandse Zuivelbeurs”) zijn de Algemene Handelsvoorwaarden (2005) eveneens van toepassing met inachtneming van de “Aanvullende Derden-Voorwaarden” (Paragraaf 2 van de Algemene Handelsvoorwaarden)

Op de overeenkomsten tussen leden van de Vereniging “Nederlandse Zuivelbeurs” en op overeenkomsten tussen leden en derden, de interpretatie en de uitvoering daarvan, zijn bij uitsluiting het Nederlandse recht en het bepaalde in de Algemene Handelsvoorwaarden (2005) van de Vereniging “Nederlandse Zuivelbeurs” van toepassing, zulks met inbegrip van de daarin voorgeschreven Geschillenregeling, tevens Arbitrageregelement (2005).